نکات بهداشتی

کاربرد رطوبتساز در صنعت داروسازی

2 مرداد 1402

رطوبت، به عنوان یکی از عوامل اساسی در حفظ کیفیت محصولات در صنعت داروسازی، نقش بسیار حیاتی ایفا می‌کند. رطوبتسازها یا دستگاه‌های رطوبتساز، ابزارهایی هستند که در این صنعت جهت کنترل و حفظ رطوبت محیط‌های تولید، انباردهی و حمل و نقل مواد و محصولات دارویی استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها باعث جلوگیری از تغییرات غیرمطلوب در […]

    Cart